Og lidt byhistorie illustreret med postkort, breve, frimærkestempler og jernbanemærker.

KRONOLOGISK OVERSIGT
1400   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970    1980   1990   2000

FRIMÆRKESTEMPLER     NAVNE- OG STEDREGISTER      PORTOTAKSTER     OPDATERINGER

JERNBANEMÆRKER      JERNBANERNE  

X
Navnet Vodskov er afledt af ordene »vad« og »skov«, hvoraf "vad" betyder fugtige enge.
Vodskov i dag kaldet gl. Vodskov, var oprindelig enten en rydningsby fra senmiddelalderen, eller en lidt ældre udflytterlandsby.
Dengang lå gårdene i en kreds omkring et åbent fællesareal kaldet forten, hvor dyrene blev samlet, plejet og malket.
Senere blev forten bebygget, og gl. Vodskov blev til en forteklyngeby, hvor huse og gårde lå klemt, men beskyttet.


24. maj 1406
"Wodskoug" nævnes første gang i 1406, hvor kong Erik af Pommern tildelte "her Tuge Basse" noget gods i landsbyen.

Først ith rigenns breff, att konning Erick til dømmer her Tuge Basse Wodskoug med mere gods,
effter hand haffuer louligenn kiønnditt løssenn ther paa oc lagd pendingenn ind, og Torckilldt <Myg af>[1] Wiig wille icke annamme thennem.
Datum Aalborg mandagenn effter vor herris himmelfars dag MCDVI.

Kilde: http://diplomatarium.dk/dokument/14060524002


24. december 1624
Christian IV udsender en "Forordning om Post-Budde". Den kaldes postvæsenets fødselsattest.
Der blev oprettet ni postruter, hvor den vigtigste var København - Hamburg.
Her blev breve, pakker og gods befordret med vogn, mens der på de øvrige ruter blev indsat fodbude, som kun modtog breve.


1714

Klik på kortet for at se det i stor størrelse
og læse yderligere.


1726
Russiske soldater skulle, i flg. bogen "History of Aalborg" af Nicolai Shuidd, under Den Store Nordiske Krig være grundlæggerne af Vodskov.
Denne hårdnakkede påstand må afvises, da "Wodskoug" allerede blev nævnt i 1406, da Kong Erik 7. af Pommern tildømmer hr. Tyge Basse Vodskov.


1790
"Rønnebo", Tingvejen 160, bygges.


1817

Vodskovs første skole oprettes på Havremarken 18.


1845-50
Landevejen gennem Vodskov til Sæby anlægges.


1849
Manglende interesse for en forbedring af postbesørgelsen i Hammer pastorat.
Svar på en skrivelse fra stiftamtet angående landpostbude:
"at da Hammer pastorat ligger i nærheden af Aalborg, er det udenfor dette pastorats interesse, at landpostbud oprettes.
I pastoratet findes ingen privat postbud, men et postbud fra Dronninglund og et postbud fra Hellevad sogn medtager breve m.m. til og fra de steder, som ligger i nærheden af den ny Sæbyvej. Præsten modtager sin post fra Sulsted ved eget bud".


1856
Vodskov Baptistkirke stiftes under navnet Hals Baptistmenighed.


21. 8. 1859
Digteren H. C. Andersen passerer gennem Vodskov.

Ikke bare på frimærke, men antagelig også i virkeligheden,
da H. C. Andersen d. 21. august 1859 ankommer til Aalborg fra Frederikshavn via Sæby og Nørresundby.


26. oktober 1859
Gadenumre indføres af hensyn til postvæsenet i København.


1864
I flg. OIS-registeret opføres "Anesminde" også kaldet "Sognefogedgården" på Sæbyvej (Vodskovvej 57A).


21. maj 1873
Udpantningsordre til sognefoged P. Møller, Hammer.
   Klik for stort billede.


11. juni 1873
Ovenstående udpantningsordre
sammenfoldes og returneres.
Klik for stort billede.Klik for stort billede.


3. januar 1875 eller 1876
Brev uden indhold fra N. Pedersen, sognefoged i Hammer.
Klik for stort billede.Klik for stort billede.


1877
Gartnerboligen skråt over for Vodskov Kirke bygges.


8. januar 1879
Jernbanebroen over Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby indvies.


24. november 1880
Til: Den ærede Fattigbestyrelse.

Klik for stort billede.
Klik for stort billede.
Brev sendt fra Aalborg til Hammer sogn.


1882
Vodskov Mølle, der oprindelig var en hollandsk kornmølle, opføres.


1885
Det nye Vodskovs ældst bevarede "villa", bygges på Grønningen 2.


11. august 1894
Sigurd Ersted ansættes som enelærer på den gamle Vodskov Skole, Havremarken 18.


11. december 1898
Vodskov og Omegns Forsamlingsbygning Samlingshus indvies på Jernbanegade (Smedepladsen).

Annonce bragt i Aalborg Stiftstidende to dage før indvielsen d. 27. december 1898.


1899
Vodskov Station bygges efter tegning af arkitekt Paul Severin Arved Paulsen (1846-1919), Randers.


17. juli 1899
Sæbybanen indvies og åbner næste dag for rejsende.
Vodskov Station tager lærer Sigurd Ersted initiativ til, at udråbe "et længe leve" for banen.


Sæbybanens første køreplan.
Klik på køreplanen og se den i stor størrelse.


1. august 1899
Postvæsenet tager Sæbybanen i brug.
Klik for stort billede.
Første godsfrimærker der kunne anvendes på Vodskov Station.

>>>


 Klik på brevene og jernbanemærkerne og se dem i stor størrelse

 X


Har du tilføjelser, rettelser eller kommentarer til denne side, kontakt venligst undertegnede.


EFTERLYSNING
Frimærker afstemplet i Vodskov, samt postkort og breve der er afsendt fra Vodskov købes eller lånes til udbygning af denne hjemmeside.
Dubletter af postkort og breve m.v. der er vist på denne hjemmeside, har ligeledes interesse, når disse har været afstemplet i Vodskov.

Kurt Sørensen - Dalvangen 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 86 800 800 - kontakt@vodskov-posthistorie.dk

Besøg også min hjemmeside www.1939-45.dk,
der på over 800 sider viser filatelistisk materiale om 2. verdenskrig og optakten til denne.